FacebookTwitter
Jubileum 2013 PDF Afdrukken

 

Beste minsken, 

We binne al drok dwaande mei it kommende 75 jierrich jubileum fan Oranje en Heitelân op poaten te setten. Hjir foar wolle wij jimme no al waarm meitsje om mei te dwaan oan de Bûnte jûn op freed 28 juny 2013.

In jûn wer Easterein sich sjen litte kin en genietsje kin. In dûnske dwaan mei de hiele buurt, in sketske mei freonen, sjonge as playbacke mei ien as allinnich, nim mar op ,alles kin en mei op dizze jûn at it mar geskikt is foar eltse leeftiid! Fansels hoopje wij op in protte dielname, derom kinne jimme no alfêst yn berie (en oefenje) wat jimme dan sjen litte wolle!!

De spulrigels binne as folgt; 

  • Mei dwaan fanôf de basisskoalle oant en mei sa âld as it mar kin.
  • De “act” mei minimaal 3 minuten en maksimaal 20 minuten duorje.
  • Muzyk oanleverje mei orizjinele cd, mp3 as “gewoan” trochjaan, sadat ús muzyk minsken it opsykje kinne.
  • Opjaan kin fia Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. as tagelyk mei de opjefte fan alle aktiviteiten in wike foar de feesten.

LET’S DO IT!!!

Foto’s en video’s

Foar it jubileum binne we ek opsyk nei (alde) foto’s en video’s. Ha jo noch wat yn de kast lizzen wat leuk is om sjen te litten tiidens de feesten?? Lit it dan witte fia Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. as bring it by Yvonne van Beem Koaifinne 14.

It liket ús erch leuk om in protte fan de ôfrune 75 jier sjen te litten en wat kin dat leuke herinneringen nei boppe bringe! 

 

Aktuele foto's

Please wait while JT SlideShow is loading images...